ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP- EN SERVICEOVEREENKOMSTEN
Van de besloten vennootschap OptiVolt B.V., statutair gevestigd te IJmuiden
Artikel 1: Definities
1. Relatie: de wederpartij die met de besloten vennootschap OptiVolt B.V., hierna te noemen: OptiVolt B.V., een Overeenkomst aangaat dan wel terzake onderhandelt evenals de wederpartij die bij OptiVolt B.V. een offerte opvraagt en door OptiVolt B.V. een offerte wordt toegezonden.
2. Overeenkomst: de bindende koop- en serviceovereenkomst(en) tussen OptiVolt B.V. en Relatie, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.
3. Systeem/Project: in de Overeenkomst omschreven producten dan wel in het kader van het te leveren Systeem/Project te leveren producten c.q. producten ten behoeve waarvan OptiVolt B.V. onderhoud verricht.
4. Producten: alle door OptiVolt B.V. aan Relatie ter beschikking gestelde goederen.
5. Pay back periode: de periode waarbinnen de Projectkosten in verband met energiebesparing worden terugverdiend.
6. Installatiedatum: de datum waarop OptiVolt B.V. aan Relatie mededeelt dat de Systemen/Producten worden geïnstalleerd.
7. Inventarisatie: de aan de koop voorafgaande inventarisatie van elektriciteitsverbruik en energiebesparende oplossingen bij Relatie en analyse van het Project bij Relatie.
8. Andere in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de betekenis als aangegeven in de Overeenkomst.
Artikel 2: Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OptiVolt B.V., evenals op alle door OptiVolt B.V. te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Relatie.
2. Het totstandkomen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Relatie zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden en/of van de Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of van de Overeenkomst onverlet, waarbij de strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van OptiVolt B.V. zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Relatie wordt aanvaard, heeft OptiVolt B.V. het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van OptiVolt B.V. kunnen slechts zonder afwijkingen door de Relatie worden aanvaard.
3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door OptiVolt B.V. naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
4. Alle door OptiVolt B.V. verstrekte Projectvoorstellen worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege OptiVolt B.V. voor wordt ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Deze Projectvoorstellen zijn daardoor niet bindend.
5. Alle aanbiedingen en offertes zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde wederpartij en dienen als vertrouwelijk te worden bestempeld. Gebruik door derden, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking is niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. toegestaan.
Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening daarvan door beide partijen.
2. Een All in Service Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 60 maanden. Na ommekomst van deze periode wordt de All in Service Overeenkomst telkens met een periode van 12 maanden verlengd, tenzij de All in Service Overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de betreffende periode door één der partijen door middel van een aangetekende brief wordt opgezegd. De All in Service Overeenkomst kan niet tussentijds door de Relatie worden opgezegd.
3. Indien met de Relatie meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
4. Mocht de Overeenkomst namens de Relatie worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Relatie deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Relatie.
5. OptiVolt B.V. is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. is het de Relatie verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
7. OptiVolt B.V. is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van OptiVolt B.V. dan wel derden waaronder andere Relaties.
8. De Relatie kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Relatie verstrekte gegevens terzake onder meer het verbruik en de aantallen niet juist of onvolledig zijn. OptiVolt B.V. behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan OptiVolt B.V. nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Relatie, onverminderd het recht en de mogelijkheid van OptiVolt B.V. om ten opzichte van de Relatie wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Relatie dan verplicht is.
Artikel 5: Annulering en wijziging
1. De Relatie is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren en/of te wijzigen voordat OptiVolt B.V. met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor bij OptiVolt B.V. ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door OptiVolt B.V. geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die OptiVolt B.V. reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering dan wel wijziging van de Overeenkomst door de Relatie, is de Relatie bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering dan wel wijziging en vrijwaart hij OptiVolt B.V. terzake.
2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. is de Relatie niet gerechtigd een Overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen indien OptiVolt B.V. reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
3. Aan de in lid 2 genoemde schriftelijke toestemming verbindt OptiVolt B.V. in ieder geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de Relatie een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager kan zijn dan 25 % van de Projectkosten van de geannuleerde dan wel gewijzigde Overeenkomst. De Relatie blijft daarnaast verplicht en gehouden de in lid 1 genoemde bij OptiVolt B.V. ontstane schade te vergoeden en blijft hij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en wijziging en vrijwaart hij OptiVolt B.V. terzake.
Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen
a. Alle door OptiVolt B.V. opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en lasten, hierna tezamen te noemen: Belastingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Alle Belastingen welke worden geheven op de door de Relatie te betalen bedragen op basis van de Overeenkomst zijn voor rekening van Relatie. De prijs die OptiVolt B.V. voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties, waarbij geldt dat:
1. In de All in Service Overeenkomst genoemde servicebedrag zijn inbegrepen de kosten van vervanging van onderdelen en de uitvoering van correctieve onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, voorrijkosten, alsmede jaarlijkse preventieve controle op de correcte werkzaamheid van de Systemen; Artikel 18 lid 2 en 3 zijn hier van toepassing.
2. In de Aflever- en installatiekosten is inbegrepen het testen van de Systemen op besparingen en betrouwbare werking. OptiVolt B.V. is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Relatie apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Relatie daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
3. OptiVolt B.V. is gerechtigd extra kosten, welke worden gemaakt op aanwijzen/verzoek van Relatie, zoals het aanbieden van noodstroomvoorzieningen, apart door te berekenen.
4. OptiVolt B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, verzekeringskosten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
Artikel 7: Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van facturen in rekening gebracht.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van OptiVolt B.V. wordt afgeweken.
3. Relatie verleent tot wederopzegging machtiging aan OptiVolt B.V. om de aan OptiVolt B.V. verschuldigde bedragen door middel van een automatische incasso te doen afschrijven van de bank/girorekening die Relatie thans aanhoudt onder het in de Overeenkomst vermelde nummer.
4. De Relatie kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Relatie is slechts toegestaan indien OptiVolt B.V. de vordering van de Relatie schriftelijk heeft erkend.
5. OptiVolt B.V. is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
6. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
7. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Relatie van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle
v. 11-15
maand geldt, onverminderd de overige rechten die OptiVolt B.V. ten opzichte van de Relatie wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
8. OptiVolt B.V. is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 7 van dit artikel, om haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Relatie gesloten Overeenkomst, levering en aflevering daaronder begrepen, onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de Relatie integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
9. Indien OptiVolt B.V. genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Relatie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,–, overigens ongeacht en onverminderd het recht van OptiVolt B.V. om hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat wanneer OptiVolt B.V. in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de Relatie alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar alle door OptiVolt B.V. gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs waaronder ondermeer advocaten, deurwaarders en accountants inbegrepen.
Artikel 8: Levering en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal OptiVolt B.V. de Producten afleveren op het Installatieadres van de Relatie. De Relatie is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de Overeenkomst door OptiVolt B.V. te leveren Producten. De Relatie zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Producten weigert in ontvangst te nemen. In dat geval is de Relatie in ieder geval de daaraan verbonden kosten, zoals onder meer maar niet beperkt tot opslagkosten, vervoerskosten, verzekeringskosten, wachttijd, handling en dergelijke, aan OptiVolt B.V. verschuldigd.
2. Afname wordt in ieder geval geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van aflevering. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door OptiVolt B.V. bepaald, zonder dat OptiVolt B.V. hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
3. OptiVolt B.V. is niet gehouden de Producten in één keer af te leveren. OptiVolt B.V. is gerechtigd en bevoegd om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen.
4. OptiVolt B.V. is gerechtigd en bevoegd in geval van een betalingsachterstand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de met de Relatie gesloten Overeenkomst, levering en aflevering daaronder begrepen, onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, tot de Relatie integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de Relatie gehouden om de schade die OptiVolt B.V. dientengevolge lijdt in zijn geheel te vergoeden.
5. OptiVolt B.V. blijft eigenaar van alle door haar geleverde Producten zolang de Relatie niet volledig heeft voldaan aan al datgene waar hij uit hoofde van de Overeenkomst toe is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.
6. Wanneer OptiVolt B.V. in het kader van het haar toekomende eigendomsvoorbehoud voornemens is om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten weer in haar bezit te nemen, is de Relatie verplicht en gehouden om daaraan volledige medewerking te verlenen. In dat kader machtigt de Relatie reeds nu voor alsdan OptiVolt B.V. en/of de door haar daartoe ingeschakelde derden tot betreding van de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de geleverde Producten staan opgeslagen en/of staan geplaatst en datgene te doen of na te laten dat aan de terugneming van de geleverde Producten bevorderlijk is of kan zijn.
7. De Relatie is verplicht en gehouden OptiVolt B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
8. Waar in deze voorwaarden van levering of aflevering wordt gesproken, dient daaronder in het voorkomende geval begrepen te worden de levering van goederen, diensten of prestaties.
Artikel 9: Levertijden
1. De door OptiVolt B.V. opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en/of termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende omstandigheden en kunnen derhalve nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. OptiVolt B.V. zal al het mogelijke doen om levertijden en/of termijnen strikt na te komen en onvermijdelijke vertragingen zoveel als mogelijk tot een minimum beperken. Ingeval van een niet-voorziende vertraging in de levering zal OptiVolt B.V. dit onverwijld melden aan de Relatie onder toevoeging van de verwachte nieuwe leveringstijd en/of termijn alsmede het hieruit resulterende installatieschema.
3. Het enkel verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van OptiVolt B.V. op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.
4. Bij niet tijdige levering dient OptiVolt B.V. eerst schriftelijk door de Relatie in gebreke te worden gesteld, waarbij OptiVolt B.V. een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. OptiVolt B.V. kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
5. De Relatie is bij de uitvoering van de Overeenkomst door OptiVolt B.V. gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door OptiVolt B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door OptiVolt B.V. toegang te verschaffen tot de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de Producten moeten worden afgeleverd. De Relatie is voorts gehouden vragen van OptiVolt B.V. onverwijld te beantwoorden.
6. Bij niet-naleving door de Relatie van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Relatie in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling door OptiVolt B.V. nodig is. OptiVolt B.V. is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Relatie dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal OptiVolt B.V. de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 10: Installatie/test/onderhoud en service
1. OptiVolt B.V. of een door haar ingeschakelde derde draagt zorg voor het installeren en testen van de Systemen en verstrekt de Relatie informatie over het in gebruik nemen van de Systemen.
2. OptiVolt B.V. zal de Systemen in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten. Artikel 18 lid 2 en 3 zijn hier van toepassing. OptiVolt B.V. zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bericht van de Relatie dat de Systemen niet naar behoren functioneren. Bestaande elektrotechnische tekeningen betreffende Installatie c.q. Systemen van de Relatie worden niet bijgewerkt door OptiVolt B.V., al dan niet worden geheel nieuwe verstrekt.
3. Vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden daaronder begrepen voorrijkosten komen niet voor rekening van de Relatie, met uitzondering van beschadigingen aan de Systemen door toedoen of nalatigheid van de Relatie, welke een verkorting van de levensduur van de Systemen en/of lagere besparing van energie als gevolg hebben.
4. Enkel en alleen door OptiVolt B.V. gemachtigde en/of ingeschakelde personen en/of derden zijn gerechtigd reparaties, veranderingen, verplaatsingen of afstellingen ten aanzien van de Systemen respectievelijk de Producten te verrichten en/of aan te brengen. Indien de Relatie hiermee in strijd handelt, is OptiVolt B.V. ontslagen van haar verplichtingen voortvloeiende uit of in verband houdend met de Overeenkomst.
5. De Relatie draagt kosteloos zorg voor de juiste plaatsruimte, doorgangsmogelijkheden en faciliteiten om de aanvoer en installatie van de Systemen vlot te doen verlopen. De Relatie draagt tevens zorg voor de eventueel noodzakelijke en geschikte aansluitingen teneinde de Systemen adequaat te doen functioneren. Een en ander op aanwijzing van OptiVolt B.V., waarbij de Relatie de door het Energiebedrijf of op basis van de wet of lagere regelgeving vastgestelde veiligheidseisen en/of richtlijnen in acht dient te nemen.
Artikel 11: Toegang
1. De Relatie verleent te allen tijde gedurende de normale kantooruren aan één of meer door OptiVolt B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de Systemen zijn geplaatst om de door OptiVolt B.V. noodzakelijk geachte controle en/of reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
2. De door OptiVolt B.V. aangewezen personen zullen zich houden aan de door de Relatie te stellen redelijke toegang- en veiligheidseisen, voor zover van toepassing.
Artikel 12: Reclames
1. De Relatie is verplicht de Producten en Systemen voor zover en indien redelijkerwijs mogelijk is onmiddellijk na Installatie grondig te inspecteren op fouten en gebreken, waaronder mede wordt verstaan verschillen in hoeveelheid of samenstelling tussen de geleverde Producten en de beschrijving daarvan in de Overeenkomst, en bij aanwezigheid daarvan OptiVolt B.V. onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na Installatie schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. Storingen of gebreken die ondanks grondig onderzoek redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 genoemde termijn konden worden ontdekt en opgemerkt, dienen onmiddellijk na constatering uiterlijk binnen 60 dagen na Installatie door de Relatie aan OptiVolt B.V. worden gemeld. Indien de Relatie OptiVolt B.V. niet binnen de hierboven genoemde termijn wijst op fouten en gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Relatie geacht met de staat van de Producten en de Systemen in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
3. De Relatie is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
4. OptiVolt B.V. dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Relatie geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Relatie geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van OptiVolt B.V. terecht zijn, zal OptiVolt B.V. in overleg met de Relatie zorg dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken dan wel het vervangen van de ondeugdelijke Producten. In dat geval kan de Relatie nimmer enige aanspraak maken op vervangende en/of aanvullende schadevergoeding.
5. OptiVolt B.V. is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd.
6. Eventueel door OptiVolt B.V. erkende fouten en/of gebreken zullen geen aanleiding zijn tot afkeuring indien de fouten en/of gebreken het gebruik van de Systemen of Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren. In geval van vervanging van ondeugdelijke Producten wordt OptiVolt B.V. eigenaar van de vervangen Producten. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. onder de door OptiVolt B.V. te bepalen voorwaarden.
7. De door OptiVolt B.V. geleverde Producten en Systemen gelden in elk geval als deugdelijk, indien de Relatie het geleverde of een gedeelte van het geleverde heeft bewerkt of verwerkt en/of aan derden heeft geleverd.
8. De Relatie is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien OptiVolt B.V. in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.
Artikel 13: Besparingsgarantie
1. De besparing door de installatie zoals overeengekomen in de overeenkomst wordt aangetoond door de periode voor- en na installatie met elkaar te vergelijken. De voor- en na perioden zullen zoveel als mogelijk worden bergeleken onder gelijkblijvende omstandigheden (gelijkblijvende belasting / buitentemperatuur etc.)
2. Als blijkt dat na het eerste jaar besparing zoals overeengekomen in de overeenkomst niet zijn gerealiseerd zijn, zal OptiVolt BV een creditfactuur maken zodat de overeengekomen terugverdientijd blijft gegarandeerd.
3. Het gehaalde besparingspercentage kan niet worden aangetoond door middel van alleen factuurvergelijking. OptiVolt BV toont de besparing aan door gebruik te maken van de data van het (onafhankelijke) Meetbedrijf op basis van gelijke uitgangspunten.
4. OptiVolt BV verricht metingen met de uiterste zorgvuldigheid en met volgens de NEN normen gekalibreerde apparatuur. Dit zijn echter momentopnames waarop in juridische zin geen aanspraak gemaakt kan worden en waaraan geen rechten en aansprakelijkheid kunnen worden ontleend.
Artikel 14: Inhoud en wijziging van de Overeenkomst
1. De Relatie draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door OptiVolt B.V. niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Relatie daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
v. 11-15
Artikel 15: Aansprakelijkheid en schade
1. OptiVolt B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Relatie geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van OptiVolt B.V.. In dat geval is OptiVolt B.V. slechts aansprakelijk voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van OptiVolt B.V. wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van OptiVolt B.V. om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot de Projectkosten van de Overeenkomst..
3. OptiVolt B.V. is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Relatie daarbij inbegrepen.
4. OptiVolt B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OptiVolt B.V..
6. OptiVolt B.V. verricht metingen met de uiterste zorgvuldigheid en met volgens de NEN normen gekalibreerde apparatuur. Dit zijn echter momentopnames waarop in juridische zin geen aanspraak gemaakt kan worden en waaraan geen rechten en aansprakelijkheid kunnen worden ontleend.
Artikel 16: Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van OptiVolt B.V. om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van OptiVolt B.V. kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden OptiVolt B.V. van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, brand, storingen in levering van energie, in- em uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van Producten, wanprestatie van derden die door OptiVolt B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van OptiVolt B.V., evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
3. Ingeval van overmacht heeft OptiVolt B.V. het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste 3 maanden, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt, zonder dat de Relatie aanspraak kan maken op schadevergoeding.
4. Indien OptiVolt B.V. op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OptiVolt B.V. schriftelijk aan de Relatie te kennen heeft gegeven hierop geen aanspraak te willen maken.
Artikel 17: Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Relatie tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft OptiVolt B.V. het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Relatie niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling, maar is de Relatie gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan OptiVolt B.V. te vergoeden. Alsdan is de Relatie bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding en vrijwaart zij OptiVolt B.V. terzake.
2. OptiVolt B.V. is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de Relatie in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Relatie wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Relatie wordt aangevraagd;
c. de Relatie in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Relatie wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Relatie wordt aangevraagd;
e. de Relatie overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
f. de onderneming van de Relatie wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
g. OptiVolt B.V. in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Relatie handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van OptiVolt B.V. dan wel van derden waaronder van andere Relaties in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
i. de Relatie niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
j. de Relatie melding maakt van een betalingsachterstand.
3. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst is OptiVolt B.V. gerechtigd en bevoegd de door haar geleverde Producten en Systemen terug te nemen, zonder dat de Relatie gerechtigd is tot enige schadeloosstelling. De relatie geeft reeds nu voor alsdan toestemming aan OptiVolt B.V. en door haar ingeschakelde derden om die bedrijfsruimten, terreinen en/of gebouwen van de Relatie te betreden teneinde de Producten en Systemen weer in bezit te nemen. De Relatie is verplicht de nodige maatregelen te treffen teneinde OptiVolt B.V. in staat te stellen haar rechten te effectueren.
4. Indien OptiVolt B.V. op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OptiVolt B.V. schriftelijk aan de Relatie te kennen heeft gegeven hierop aanspraak te willen maken.
Artikel 18: Garantiebepalingen
1. OptiVolt B.V. garandeert dat door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen die bij een normaal en gangbaar gebruik aan deze goederen mogen worden gesteld, met dien verstande dat slechts door de Relatie een beroep op deze garantie kan worden gedaan
wanneer de Relatie aan al haar verplichtingen ten opzichte van OptiVolt B.V. heeft voldaan.
2. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik en opslag evenals schade als gevolg van het niet naleven van verstrekte onderhouds- en gebruiksvoorschriften zijn van iedere garantie uitgesloten.
3. Een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie komt te vervallen wanneer een door OptiVolt B.V. afgeleverd goed zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming door een derde is gerepareerd c.q. bewerkt c.q. behandeld.
4. Een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie strekt zich uit over de periode die tussen haar en de Relatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke overeenstemming wordt garantie verstrekt voor de maximale duur van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag van levering dan wel aflevering.
5. De bepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie, wat ondermeer inhoudt dat een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie nooit verder kan strekken dan een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie, hetzij het geleverde goed, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde.
Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam