ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP- EN SERVICEOVEREENKOMSTEN
Van de besloten vennootschap OptiVolt B.V., statutair gevestigd te Alkmaar
Artikel 1: Definities
1. Relatie: de wederpartij die met de besloten vennootschap OptiVolt B.V., hierna te
noemen: OptiVolt B.V., een Overeenkomst aangaat dan wel terzake onderhandelt
evenals de wederpartij die bij OptiVolt B.V. een offerte opvraagt en door OptiVolt
B.V. een offerte wordt toegezonden.
2. Overeenkomst: de bindende koop- en serviceovereenkomst(en) tussen OptiVolt B.V. en
Relatie, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en
iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de Overeenkomst wordt geplaatst.
3. Systeem/Project: in de Overeenkomst omschreven producten dan wel in het kader van
het te leveren Systeem/Project te leveren producten c.q. producten ten behoeve waarvan
OptiVolt B.V. onderhoud verricht.
4. Producten: alle door OptiVolt B.V. aan Relatie ter beschikking gestelde goederen.
5. Pay back periode: de periode waarbinnen de Projectkosten in verband met
energiebesparing worden terugverdiend.
6. Installatiedatum: de datum waarop OptiVolt B.V. aan Relatie mededeelt dat de
Systemen/Producten worden geïnstalleerd.
7. Inventarisatie: de aan de koop voorafgaande inventarisatie van elektriciteitsverbruik en
energiebesparende oplossingen bij Relatie en analyse van het Project bij Relatie.
8. Andere in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de betekenis als
aangegeven in de Overeenkomst.
Artikel 2: Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OptiVolt
B.V., evenals op alle door OptiVolt B.V. te sluiten Overeenkomsten en daaruit
voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder
begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Relatie.
2. Het totstandkomen van een Overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden
omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de Relatie zijn aanvaard.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen
worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en
Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
4. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden en/of van de
Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden
en/of van de Overeenkomst onverlet, waarbij de strijdige, niet rechtsgeldige bepaling,
wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt
gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van OptiVolt B.V. zijn steeds vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding
bevatten.
2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de Relatie wordt
aanvaard, heeft OptiVolt B.V. het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van OptiVolt B.V. kunnen slechts
zonder afwijkingen door de Relatie worden aanvaard.
3. Mondelinge aanbiedingen en offertes kunnen niet bindend zijn, tenzij deze door
OptiVolt B.V. naderhand schriftelijk zijn bevestigd.
4. Alle door OptiVolt B.V. verstrekte Projectvoorstellen worden met de grootst mogelijke
zorg kenbaar gemaakt, zonder echter dat er door of vanwege OptiVolt B.V. voor wordt
ingestaan dat er zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen. Deze
Projectvoorstellen zijn daardoor niet bindend.
5. Alle aanbiedingen en offertes zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
wederpartij en dienen als vertrouwelijk te worden bestempeld. Gebruik door derden,
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking is niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. toegestaan.
Artikel 4: Overeenkomsten
1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door ondertekening daarvan door beide
partijen.
2. Een All in Service Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 60
maanden. Na ommekomst van deze periode wordt de All in Service Overeenkomst
telkens met een periode van 12 maanden verlengd, tenzij de All in Service
Overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de betreffende periode door één
der partijen door middel van een aangetekende brief wordt opgezegd. De All in Service
Overeenkomst kan niet tussentijds door de Relatie worden opgezegd.
3. Indien met de Relatie meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.
4. Mocht de Overeenkomst namens de Relatie worden gesloten door een derde, dan staat
deze derde ervoor in, dat de Relatie deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke
waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Relatie.
5. OptiVolt B.V. is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te
schakelen.
6. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. is het de
Relatie verboden rechten of plichten uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
7. OptiVolt B.V. is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst om
haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al
lopende Overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden
ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk
verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of
strijdigheid van het verzoek met de belangen van OptiVolt B.V. dan wel derden
waaronder andere Relaties.
8. De Relatie kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de
uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Relatie verstrekte gegevens
terzake onder meer het verbruik en de aantallen niet juist of onvolledig zijn. OptiVolt
B.V. behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit
te voeren. In dat geval kan OptiVolt B.V. nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding
van schade van de Relatie, onverminderd het recht en de mogelijkheid van OptiVolt
B.V. om ten opzichte van de Relatie wel aanspraak te kunnen maken op
vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere
prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Relatie dan verplicht is.
Artikel 5: Annulering en wijziging
1. De Relatie is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren en/of te wijzigen voordat
OptiVolt B.V. met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, mits hij de
hierdoor bij OptiVolt B.V. ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden
begrepen de door OptiVolt B.V. geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de
kosten die OptiVolt B.V. reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en
opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering dan wel wijziging van de
Overeenkomst door de Relatie, is de Relatie bovendien tegenover derden volledig
aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering dan wel wijziging en vrijwaart hij
OptiVolt B.V. terzake.
2. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OptiVolt B.V. is de Relatie
niet gerechtigd een Overeenkomst te annuleren dan wel te wijzigen indien OptiVolt
B.V. reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
3. Aan de in lid 2 genoemde schriftelijke toestemming verbindt OptiVolt B.V. in ieder
geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de Relatie een schadeloosstelling in
rekening te brengen, welke niet lager kan zijn dan 25 % van de Projectkosten van de
geannuleerde dan wel gewijzigde Overeenkomst. De Relatie blijft daarnaast verplicht
en gehouden de in lid 1 genoemde bij OptiVolt B.V. ontstane schade te vergoeden en
blijft hij bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de
annulering en wijziging en vrijwaart hij OptiVolt B.V. terzake.
Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen
1. Alle door OptiVolt B.V. opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en overige
van overheidswege opgelegde heffingen, verhogingen en lasten, hierna tezamen te
noemen: Belastingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. Alle
Belastingen welke worden geheven op de door de Relatie te betalen bedragen op basis
van de Overeenkomst zijn voor rekening van Relatie.
2. De prijs die OptiVolt B.V. voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven
geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties, waarbij
geldt dat:
a. In de All in Service Overeenkomst genoemde servicebedrag zijn inbegrepen de kosten
van vervanging van onderdelen en de uitvoering van correctieve onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden, voorrijkosten, alsmede jaarlijkse preventieve controle op de
correcte werkzaamheid van de Systemen;
b. In de Aflever- en installatiekosten is inbegrepen het testen van de Systemen op
besparingen en betrouwbare werking.
3. OptiVolt B.V. is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst
zijn opgenomen, aan de Relatie apart door te berekenen, indien het maken van deze
kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende
geval zal de Relatie daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden
gesteld.
4. OptiVolt B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds te verhogen onder
meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten
van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst
nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, verzekeringskosten, waardedaling
van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke
prijsverhogend werken tengevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd.
Artikel 7: Betaling
1. De in het kader van de Overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van
facturen in rekening gebracht.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale
betalingstermijn, tenzij hiervan met toestemming van OptiVolt B.V. wordt afgeweken.
3. Relatie verleent tot wederopzegging machtiging aan OptiVolt B.V. om de aan OptiVolt
B.V. verschuldigde bedragen door middel van een automatische incasso te doen
afschrijven van de bank/girorekening die Relatie thans aanhoudt onder het in de
Overeenkomst vermelde nummer.
4. De Relatie kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding.
Compensatie door de Relatie is slechts toegestaan indien OptiVolt B.V. de vordering
van de Relatie schriftelijk heeft erkend.
5. OptiVolt B.V. is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling
te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
6. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter
voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de
oudste, openstaande factuur.
7. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Relatie van rechtswege in
verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand
(cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle
maand geldt, onverminderd de overige rechten die OptiVolt B.V. ten opzichte van de
Relatie wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
8. OptiVolt B.V. is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim
voordoet, zoals omschreven in lid 7 van dit artikel, om haar verplichtingen
voortvloeiend uit de met de Relatie gesloten Overeenkomst, levering en aflevering
daaronder begrepen, onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, totdat de
Relatie integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
9. Indien OptiVolt B.V. genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen,
afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder
vallende voor rekening van de Relatie, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum
van € 500,–, overigens ongeacht en onverminderd het recht van OptiVolt B.V. om
hogere kosten in rekening te brengen. Daarbij geldt tevens en aanvullend dat wanneer
OptiVolt B.V. in een procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, de
Relatie alsdan gehouden is niet alleen de geliquideerde proceskosten te voldoen, maar
alle door OptiVolt B.V. gemaakte proceskosten, kosten van externe adviseurs
waaronder ondermeer advocaten, deurwaarders en accountants inbegrepen.
Artikel 8: Levering en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal OptiVolt B.V. de
Producten afleveren op het Installatieadres van de Relatie. De Relatie is gehouden zijn
volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de
Overeenkomst door OptiVolt B.V. te leveren Producten. De Relatie zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Producten
weigert in ontvangst te nemen. In dat geval is de Relatie in ieder geval de daaraan
verbonden kosten, zoals onder meer maar niet beperkt tot opslagkosten,
vervoerskosten, verzekeringskosten, wachttijd, handling en dergelijke, aan OptiVolt
B.V. verschuldigd.
2. Afname wordt in ieder geval geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter
aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop
afname wordt geweigerd, geldt als de dag van aflevering. De wijze van transport,
verzending, verpakking en dergelijke wordt door OptiVolt B.V. bepaald, zonder dat
OptiVolt B.V. hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
3. OptiVolt B.V. is niet gehouden de Producten in één keer af te leveren. OptiVolt B.V. is
gerechtigd en bevoegd om de Overeenkomst in deelleveringen na te komen.
4. OptiVolt B.V. is gerechtigd en bevoegd in geval van een betalingsachterstand om haar
verplichtingen voortvloeiend uit de met de Relatie gesloten Overeenkomst, levering en
aflevering daaronder begrepen, onverwijld tijdelijk in te trekken en op te schorten, tot
de Relatie integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat
geval is de Relatie gehouden om de schade die OptiVolt B.V. dientengevolge lijdt in
zijn geheel te vergoeden.
5. OptiVolt B.V. blijft eigenaar van alle door haar geleverde Producten zolang de Relatie
niet volledig heeft voldaan aan al datgene waar hij uit hoofde van de Overeenkomst toe
is gehouden, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van
rente en kosten.
6. Wanneer OptiVolt B.V. in het kader van het haar toekomende eigendomsvoorbehoud
voornemens is om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten weer in haar
bezit te nemen, is de Relatie verplicht en gehouden om daaraan volledige medewerking
te verlenen. In dat kader machtigt de Relatie reeds nu voor alsdan OptiVolt B.V. en/of
de door haar daartoe ingeschakelde derden tot betreding van de bedrijfsruimten en
andere gebouwen waar de geleverde Producten staan opgeslagen en/of staan geplaatst
en datgene te doen of na te laten dat aan de terugneming van de geleverde Producten
bevorderlijk is of kan zijn.
7. De Relatie is verplicht en gehouden OptiVolt B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te
stellen indien derden rechten wensen te doen gelden op goederen waarop krachtens dit
artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
8. Waar in deze voorwaarden van levering of aflevering wordt gesproken, dient daaronder
in het voorkomende geval begrepen te worden de levering van goederen, diensten of
prestaties.
Artikel 9: Levertijden
1. De door OptiVolt B.V. opgegeven dan wel overeengekomen levertijden en/of termijnen
zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende
omstandigheden en kunnen derhalve nimmer worden beschouwd als een fatale termijn,
tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. OptiVolt B.V. zal al het mogelijke doen om levertijden en/of termijnen strikt na te
komen en onvermijdelijke vertragingen zoveel als mogelijk tot een minimum beperken.
Ingeval van een niet-voorziende vertraging in de levering zal OptiVolt B.V. dit
onverwijld melden aan de Relatie onder toevoeging van de verwachte nieuwe
leveringstijd en/of termijn alsmede het hieruit resulterende installatieschema.
3. Het enkel verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van
OptiVolt B.V. op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale
termijn van levering.
4. Bij niet tijdige levering dient OptiVolt B.V. eerst schriftelijk door de Relatie in gebreke
te worden gesteld, waarbij OptiVolt B.V. een redelijke termijn tot nakoming dient te
worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. OptiVolt B.V. kan
binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.
5. De Relatie is bij de uitvoering van de Overeenkomst door OptiVolt B.V. gehouden al
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door
OptiVolt B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door OptiVolt B.V. toegang te
verschaffen tot de bedrijfsruimten en andere gebouwen waar de Producten moeten
worden afgeleverd. De Relatie is voorts gehouden vragen van OptiVolt B.V.
onverwijld te beantwoorden.
6. Bij niet-naleving door de Relatie van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is
een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is
de Relatie in verzuim zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling door
OptiVolt B.V. nodig is. OptiVolt B.V. is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat
de Relatie dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal OptiVolt B.V. de Overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 10: Installatie/test/onderhoud en service
1. OptiVolt B.V. of een door haar ingeschakelde derde draagt zorg voor het installeren en
testen van de Systemen en verstrekt de Relatie informatie over het in gebruik nemen
van de Systemen.
2. OptiVolt B.V. zal de Systemen in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe
noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten. OptiVolt B.V. zal
daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen binnen een redelijke termijn
na ontvangst van het bericht van de Relatie dat de Systemen niet naar behoren
functioneren.
3. Vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
daaronder begrepen voorrijkosten komen niet voor rekening van de Relatie, met
uitzondering van beschadigingen aan de Systemen door toedoen of nalatigheid van de
Relatie, welke een verkorting van de levensduur van de Systemen en/of lagere
besparing van energie als gevolg hebben.
4. Enkel en alleen door OptiVolt B.V. gemachtigde en/of ingeschakelde personen en/of
derden zijn gerechtigd reparaties, veranderingen, verplaatsingen of afstellingen ten
aanzien van de Systemen respectievelijk de Producten te verrichten en/of aan te
brengen. Indien de Relatie hiermee in strijd handelt, is OptiVolt B.V. ontslagen van
haar verplichtingen voortvloeiende uit of in verband houdend met de Overeenkomst.
5. De Relatie draagt kosteloos zorg voor de juiste plaatsruimte, doorgangsmogelijkheden
en faciliteiten om de aanvoer en installatie van de Systemen vlot te doen verlopen. De
Relatie draagt tevens zorg voor de eventueel noodzakelijke en geschikte aansluitingen
teneinde de Systemen adequaat te doen functioneren. Een en ander op aanwijzing van
OptiVolt B.V., waarbij de Relatie de door het Energiebedrijf of op basis van de wet of
lagere regelgeving vastgestelde veiligheidseisen en/of richtlijnen in acht dient te
nemen.
Artikel 11: Toegang
1. De Relatie verleent te allen tijde gedurende de normale kantooruren aan één of meer
door OptiVolt B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de Systemen zijn
geplaatst om de door OptiVolt B.V. noodzakelijk geachte controle en/of reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden te verrichten.
2. De door OptiVolt B.V. aangewezen personen zullen zich houden aan de door de Relatie
te stellen redelijke toegang- en veiligheidseisen, voor zover van toepassing.
Artikel 12: Reclames
1. De Relatie is verplicht de Producten en Systemen voor zover en indien redelijkerwijs
mogelijk is onmiddellijk na Installatie grondig te inspecteren op fouten en gebreken,
waaronder mede wordt verstaan verschillen in hoeveelheid of samenstelling tussen de
geleverde Producten en de beschrijving daarvan in de Overeenkomst, en bij
aanwezigheid daarvan OptiVolt B.V. onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na
Installatie schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. Storingen of gebreken die ondanks grondig onderzoek redelijkerwijs niet binnen de in
lid 1 genoemde termijn konden worden ontdekt en opgemerkt, dienen onmiddellijk na
constatering uiterlijk binnen 60 dagen na Installatie door de Relatie aan OptiVolt B.V.
worden gemeld. Indien de Relatie OptiVolt B.V. niet binnen de hierboven genoemde
termijn wijst op fouten en gebreken die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de Relatie geacht met de staat van de Producten en de Systemen
in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
3. De Relatie is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te
specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
4. OptiVolt B.V. dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de Relatie
geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de Relatie
geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van OptiVolt B.V. terecht zijn, zal
OptiVolt B.V. in overleg met de Relatie zorg dragen voor een adequate oplossing zoals
het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken dan wel het vervangen van de
ondeugdelijke Producten. In dat geval kan de Relatie nimmer enige aanspraak maken
op vervangende en/of aanvullende schadevergoeding.
5. OptiVolt B.V. is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan
ook genaamd.
6. Eventueel door OptiVolt B.V. erkende fouten en/of gebreken zullen geen aanleiding
zijn tot afkeuring indien de fouten en/of gebreken het gebruik van de Systemen of
Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren. In geval van vervanging van
ondeugdelijke Producten wordt OptiVolt B.V. eigenaar van de vervangen Producten.
Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van OptiVolt B.V. onder de door OptiVolt B.V. te bepalen voorwaarden.
7. De door OptiVolt B.V. geleverde Producten en Systemen gelden in elk geval als
deugdelijk, indien de Relatie het geleverde of een gedeelte van het geleverde heeft
bewerkt of verwerkt en/of aan derden heeft geleverd.
8. De Relatie is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen
geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien OptiVolt
B.V. in gebreke blijft met een richtige nakoming van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld.
Artikel 13: Inhoud en wijziging van de Overeenkomst
1. De Relatie draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering
van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door OptiVolt B.V. niet, niet
juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die
mondeling of door een door de Relatie daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan
wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax
en soortgelijke transmissiemedia.
Artikel 14: Aansprakelijkheid en schade
1. OptiVolt B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Relatie geleden
schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een
onrechtmatige daad van OptiVolt B.V.. In dat geval is OptiVolt B.V. slechts
aansprakelijk voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van OptiVolt B.V.
wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar van OptiVolt B.V. om enige reden niet overgaat tot uitkering,
dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het
voorkomende geval beperkt tot de Projectkosten van de Overeenkomst. OptiVolt B.V.
is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en
van welke aard dan ook, bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Relatie daarbij
inbegrepen.
3. OptiVolt B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van
overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van OptiVolt B.V..
Artikel 15: Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van OptiVolt B.V. om, al dan niet ten tijde
van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat
naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van OptiVolt B.V. kan
worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden
OptiVolt B.V. van de verplichtingen tot nakoming.
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten,
natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden,
sneeuw, sneeuwval, vorst, brand, storingen in levering van energie, in- em
uitvoerverboden, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan
hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van Producten,
wanprestatie van derden die door OptiVolt B.V. ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet
volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van OptiVolt B.V., evenals
alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
3. Ingeval van overmacht heeft OptiVolt B.V. het recht om zonder rechterlijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van
ten hoogste 3 maanden, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan
wel de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan weer mogelijk wordt,
zonder dat de Relatie aanspraak kan maken op schadevergoeding.
4. Indien OptiVolt B.V. op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OptiVolt B.V.
schriftelijk aan de Relatie te kennen heeft gegeven hierop geen aanspraak te willen
maken.
Artikel 16: Ontbinding en beëindiging
1. Indien de Relatie tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit
artikel, heeft OptiVolt B.V. het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te
ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de
Relatie niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling, maar is de Relatie
gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q.
beëindiging aan OptiVolt B.V. te vergoeden. Alsdan is de Relatie bovendien tegenover
derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding en vrijwaart zij
OptiVolt B.V. terzake.
2. OptiVolt B.V. is onder meer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden
indien de Relatie in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de
Overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de
volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:
a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Relatie wordt conservatoir of
executoriaal beslag gelegd;
b. het faillissement van de Relatie wordt aangevraagd;
c. de Relatie in staat van faillissement wordt verklaard;
d. aan de Relatie wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of
zodanige surseance van betaling door de Relatie wordt aangevraagd;
e. de Relatie overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
f. de onderneming van de Relatie wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd
en/of aan een derde overgedragen;
g. OptiVolt B.V. in staat van faillissement wordt verklaard;
h. de Relatie handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van OptiVolt
B.V. dan wel van derden waaronder van andere Relaties in ernstige mate in
diskrediet wordt gebracht;
i. de Relatie niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of
voorschriften;
j. de Relatie melding maakt van een betalingsachterstand.
3. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst is OptiVolt B.V. gerechtigd en bevoegd
de door haar geleverde Producten en Systemen terug te nemen, zonder dat de Relatie
gerechtigd is tot enige schadeloosstelling. De relatie geeft reeds nu voor alsdan
toestemming aan OptiVolt B.V. en door haar ingeschakelde derden om die
bedrijfsruimten, terreinen en/of gebouwen van de Relatie te betreden teneinde de
Producten en Systemen weer in bezit te nemen. De Relatie is verplicht de nodige
maatregelen te treffen teneinde OptiVolt B.V. in staat te stellen haar rechten te
effectueren.
4. Indien OptiVolt B.V. op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de
Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OptiVolt B.V.
schriftelijk aan de Relatie te kennen heeft gegeven hierop aanspraak te willen maken.
Artikel 17: Garantiebepalingen
1. OptiVolt B.V. garandeert dat door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen die bij
een normaal en gangbaar gebruik aan deze goederen mogen worden gesteld, met dien
verstande dat slechts door de Relatie een beroep op deze garantie kan worden gedaan
wanneer de Relatie aan al haar verplichtingen ten opzichte van OptiVolt B.V. heeft
voldaan.
2. Schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik en opslag evenals schade als gevolg
van het niet naleven van verstrekte onderhouds- en gebruiksvoorschriften zijn van
iedere garantie uitgesloten.
3. Een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie komt te vervallen wanneer een door
OptiVolt B.V. afgeleverd goed zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming
door een derde is gerepareerd c.q. bewerkt c.q. behandeld.
4. Een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie strekt zich uit over de periode die tussen
haar en de Relatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke
overeenstemming wordt garantie verstrekt voor de maximale duur van 1 jaar, te
rekenen vanaf de dag van levering dan wel aflevering.
5. De bepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op
een door OptiVolt B.V. verstrekte garantie, wat ondermeer inhoudt dat een door
OptiVolt B.V. verstrekte garantie nooit verder kan strekken dan een billijke
schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie, hetzij
het geleverde goed, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na
teruglevering van het aanvankelijk geleverde.
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere
Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten
zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.