PRIVACYSTATEMENT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van OptiVolt BV (gevestigd aan de Rotterdamseweg 400F te Delft, verder te noemen OptiVolt) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die je op of via de website www.optivolt.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van OptiVolt BV? Neem dan contact met ons op via info@optivolt.nl of via ons kantoor 0031 (0)85-27 37 433 1. Algemeen 1.1 OptiVolt neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.optivolt.nl verstrekte informatie, echter kan OptiVolt niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen. 1.2 De inhoud van de website www.optivolt.nl kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerlegging van je privacy statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies. Het gebruik van de website www.optivolt.nl is op eigen risico en voor eigen rekening. OptiVolt is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van OptiVolt. Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie. We willen dat het voor u prettig is om kennis bij ons op te doen. Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische en tracking cookies. Cookies zijn veilige stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Zo hoeft u niet iedere keer opnieuw in te loggen en vullen we bijvoorbeeld op een formulier alvast bekende gegevens voor u in. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door hier uw cookievoorkeur te wijzigen. Het blokkeren of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) werken. Als u gegevens invult in bij aanvraag van een brochure. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met het door u bestelde abonnement. Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst. Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier, e-mail of telefonisch). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw initialen en/of voornaam, achternaam en vraag. 1.3 Iedere aansprakelijkheid van OptiVolt is beperkt tot het in totaal door OptiVolt aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien OptiVolt niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. 1.4 OptiVolt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen. 1.5 OptiVolt is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie. 1.6 OptiVolt is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt. 1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 1.8 Wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, notificatiemail en/of actiemails. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief/deelnemen aan een actie, waaronder in ieder geval uw naam (initialen en/of voornaam en achternaam), functiegegevens en e-mailadres. Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de websites van OptiVolt. Het gaat dan om de volgende gegevens: Naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur) in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, geslacht, functie, bedrijf waarbij u werkzaam bent en overige gegevens die door u worden verstrekt. Indien gewenst zal OptiVolt deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website. 2. Links naar en van andere websites 2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. OptiVolt is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van OptiVolt. 3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij OptiVolt of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan OptiVolt. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van OptiVolt. 4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter 4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. 4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd. 4.3 OptiVolt behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig. 5. Privacy Statement OptiVolt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OptiVolt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.  verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. Als OptiVolt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: OptiVolt BV postbus 629 2600 AP Delft of via info@optivolt.nl bellen mag natuurlijk ook op 085-2737433 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door OptiVolt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  Om in contact te komen om met relaties voor nieuwsbrieven, klantencontact en ed.  Invullen van vacatures, loonadministratie ed. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:  Voor en achternaam  Adres en telefoonnummer  Emailadres Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  Het verzorgen van de internetomgeving van OptiVolt  Het verzorgen van de (financiële) administratie  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn OptiVolt BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  Alle personen die namens OptiVolt BV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent je gegevens.

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.