Energiebesparing voor Stadhuis Gemeente Gorinchem

Gemeente Gorinchem gunt OptiVolt de opdracht voor de installatie van haar energiebesparende apparatuur in het Stadhuis

Visie
De visie, geeft de context aan waarbinnen de organisatie opereert en waarom zij er is. De organisatie is ten dienste aan deze gemeente en de Gorcumse samenleving. Als het gaat om de vraag wat er moet gebeuren in het belang van stad, burgers, bedrijven en instellingen – de bestuurlijke ambitie – ligt het primaat bij de politiek. In het bepalen van dat “wat” door de politiek en de uitvoering daarvan wil de organisatie uitdrukkelijk optreden als partner. Partner (deelgenoot) zijn betekent dat de organisatie niet slechts wil uitvoeren wat elders besloten is. Het betekent dat de organisatie het bestuur actief en uitdrukkelijk behulpzaam wil zijn bij het bepalen van de “wat”-vraag, omdat zij zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de stad Gorinchem.

Dit komt onder andere tot uitdrukking in het voorzien van het bestuur van integrale beleidsadviezen waarbij alternatieven geschetst worden en inschattingen gemaakt worden van de effecten van die alternatieven. Dit komt ook tot uitdrukking in het kritisch volgen van de uitkomsten van het beleid waartoe besloten is, opdat het bestuur zo snel als mogelijk wordt geïnformeerd over de vraag of de gestelde doelen worden bereikt of dat bijsturing noodzakelijk is. Het komt ook tot uitdrukking in een optimale dienstverlening aan de burger.